Yellow-Naped Amazon – Amazona Auropalliata

Yellow-naped Parrot in front of a white background