1024px-Synodontis_eupterus_5

Featherfin. Photo: Gourami Watcher

Featherfin. Photo: Gourami Watcher

Featherfin. Photo: Gourami Watcher