1024px-Paracheirodon_innesi_(aka)

Neon Tetra. Photo: André Karwath

Neon Tetra. Photo: André Karwath

Neon Tetra. Photo: André Karwath