Algae Blenny

Algae Blenny. Photo: Dirk Godlinski

Algae Blenny. Photo: Dirk Godlinski

Algae Blenny. Photo: Dirk Godlinski